OM MAT

Alla goda krafter behövs för att förändra synen på mat och hur vi producerar den. Även om intresset för hållbarhet och kvalitet har ökat har vi fortfarande ett stort arbete framför oss. Hur man väljer att ta sig an denna utmaning beror på var man befinner sig. Vi har fötterna fast förankrade i den småländska myllan och väljer ett lokalt perspektiv – vi gräver där vi står.

Närproducerat, småskaligt och hållbart

Vår utgångspunkt är maten och var den kommer ifrån. Den internationella livsmedelshandeln har skapat ett gap mellan produktion och konsumtion, medan småskalighet och närproduktion i stället ger konsumenten kontroll över vad som hamnar på tallriken och större möjlighet att påverka både produktion och produktionssätt. Att veta hur och var maten odlats och producerats innebär också att man sätter större värde på den, vilket i sin tur minskar risken för svinn. Att halvera det globala matsvinnet är ett av delmålen för Agenda 2030.

Levande landsbygd och biologisk mångfald

Små matproducenter och mathantverkare hjälper till att hålla landsbygden levande, till nytta och glädje för både boende i närbelägna städer och tillresta besökare. Det småskaliga jordbruket behövs också för att dess odlingslandskap har den rikaste biologiska mångfalden och ger oss en mängd ekosystemtjänster. Utan jordbruket vore vi mycket artfattigare.

Forum för samtal och samverkan

Seminarier och föreläsningar är en viktig del av MAT i SMÅLAND, för att öka kunskapen kring matens betydelse ur flera perspektiv. Vi skapar en nationell mötesplats där allmänheten, branschfolk och organisationer får uppleva, smaka, sprida och få kunskap, inspirera och inspireras och skapa debatt om mat utifrån hållbarhetsperspektiv, folkhälsoperspektiv och måltiden som helhet.

Globalt motiverat. Lokalt formulerat.

De globala målen i FN:s Agenda 2030 syftar till att nå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En hållbar livsmedelsförsörjning och resurshållning med vatten på global och lokal nivå är nyckeln till att nå flera av hållbarhetsmålen. Detta går hand i hand med syftet för MAT i SMÅLAND. Det är endast genom att arbeta tillsammans som vi kan göra en reell skillnad, skapa förändring och på vår lokala nivå bidra till en bättre värld. Samtidigt befäster vi vår position som Sveriges enda multidimensionella forum för att tänka, diskutera, analysera, tillreda och – inte minst – njuta av mat.

Finansiering, Arrangör & Organisation

MAT arrangeras och basfinansieras av Växjö kommun & Region Kronoberg, i nära samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län. MAT produceras och projektleds av Växjö & Co AB på uppdrag av arrangörens styrgrupp.

Klicka här för att komma i kontakt med oss